Condicions Generals

Condicions Generals d'Ús i de la Contractació

Aquestes Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l'accés i la utilització que l'usuari (en endavant, “l'Usuari”) realitza del lloc web www.casalleomorera.com (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest. Per mitjà de l'acceptació d’aquestes Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

1.    Que ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa aquí;
2.    Que és una persona amb capacitat suficient per contractar;
3.    Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari del Lloc Web i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L'Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que tant el Lloc Web com les esmentades Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis; d’aquestes Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es presenta la informació general del Lloc Web:

Titular: JOSEL, S.L.U. (en endavant, “Núñez i Navarro”)
Domicili social: Urgell, 230 – 08036 Barcelona
C.I.F.: B08303836
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36.980, Foli 75, Full 24.568, Secció 2ª, Inscripció 88ª
E-mail: newsletter@nnhotels.com
Telèfon: (+34) 93 552 26 20

2. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3. Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc Web no cal realitzar el registre de l'Usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que pot estar condicionada a aquest registre previ.

Les dades introduïdes per l'Usuari han de ser exactes, actuals i veritables en tot moment. En cas a l'Usuari registrat se li assigni un password, aquest és responsable en tot moment de la custòdia, i ha d’assumir, en conseqüència, qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de l’ús indegut d’aquest, així com de cedir-lo, revelar-lo o perdre’l. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un Usuari registrat s’entenen realitzats per l’Usuari registrat, qui ha de respondre en tot cas de l’esmentat accés i ús.

4. Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il•lícites o que constitueixin un delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir ni difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il•lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol•licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol•licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir ni difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error els receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel•lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne Núñez i Navarro davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui estar obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització indicades abans. A més a més, Núñez i Navarro es reserva el dret a sol•licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Núñez i Navarro es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l'ús dels serveis oferts a través del Lloc Web.

5. Exclusió de Responsabilitat

Núñez i Navarro no assumeix cap responsabilitat sobre l'actualització d'aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui necessària ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada és necessària i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a Núñez i Navarro l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Núñez i Navarro no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que siguin causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

6. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d'accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Núñez i Navarro només és responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats, pot comunicar-ho a Núñez i Navarro, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Núñez i Navarro amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Núñez i Navarro no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, no-disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Núñez i Navarro.

En els supòsits en què l'Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l'Usuari sap i accepta que Núñez i Navarro actua com a simple intermediari que facilita el citat accés, per la qual cosa no és responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació dels citats serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitador, Núñez i Navarro no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol natura derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il•lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives dels citats serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota mena que s’hi puguin donar.

7. Propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entesos, a títol merament enunciatiu, com els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel•lectual de Núñez i Navarro o de tercers, sense que es pugui entendre cedit a l'Usuari cap dels drets d'explotació que la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual els reconeix.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Núñez i Navarro o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

8. Contractació de serveis a través del Lloc Web

8.1. Procediment

El procediment que l'Usuari ha de seguir per contractar serveis a través del Lloc Web és el següent:

1r-    Fer clic en el botó “Compri el seu tiquet”. En aquest moment l'Usuari serà redirigit al lloc web www.4tickets.es per continuar la compra.

2n-    Consultar el calendari per visualitzar les sessions disponibles.

3r-    Seleccionar la sessió desitjada d'entre les disponibles.

4t-    Seleccionar la modalitat i el nombre d'entrades desitjades. En aquest moment es podrà visualitzar l'import total que l’Usuari ha de pagar.

5è-    Complimentar les dades requerides per al pagament i acceptar expressament les condicions legals presentades.

6è-    L'Usuari rebrà la confirmació de la seva comanda mitjançant la visualització d'un missatge en pantalla i la recepció d'un correu electrònic al compte facilitat durant el procés de compra.

8.2. Preu i forma de pagament

Excepte que s’indiqui expressament el contrari, els preus presentats al Lloc Web inclouen l'IVA corresponent i es mostren en la moneda Euro. El pagament s'ha d’efectuar mitjançant targeta bancària.

8.3. Exclusió del dret de desistiment

D’acord amb l'article 93.2 b) del Text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, s'exclou el dret de desistiment en els contractes de subministrament de serveis d'allotjament, transport, menjars o oci, quan, en el moment de la formalització del contracte, l'empresari es comprometi a subministrar aquestes prestacions en una data determinada o en un període concret, com és el cas aplicable al Lloc Web.

8.4. Altres consideracions

  • Aquestes Condicions Generals només estan disponibles per a l'Usuari en les llengües següents: castellà, català, anglès, francès.
  • Núñez i Navarro ha de guardar una prova electrònica de l'acceptació d'aquestes Condicions Generals per part de l'Usuari, la qual no estarà a disposició d'aquest últim.
  • Núñez i Navarro no garanteix l'autenticitat de l'entrada, si aquesta no s'ha adquirit en els punts oficials de venda.
  • Una vegada adquirida l'entrada, no s'admeten canvis ni devolucions de l'import.
  • L’entrada no es restitueix en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció.
  • En el cas d'entrades adquirides amb descompte o tarifa especial, pot ser que se sol•liciti la justificació d'aquest dret mitjançant un document acreditatiu a l'accés al recinte. En cas que no es presenti la justificació corresponent, es pot negar l'entrada al recinte.
  • No està permesa l'entrada al recinte amb objectes que l’organització puguin considerar perillosos. Núñez i Navarro es reserva el dret d'admissió.
  • L'admissió queda supeditada al fet de disposar d'una entrada completa i en bones condicions. El propietari de l'entrada perd els seus drets en sortir del recinte. És potestat de l'organització permetre l'accés al recinte una vegada començat l'esdeveniment.
  • Núñez i Navarro es reserva el dret d'alterar o modificar el programa de l'esdeveniment. En cas d'anul•lació, l'organització es compromet a retornar l'import de l'entrada.
  • Les reclamacions sobre la realització, alteració o anul•lació de l'esdeveniment s’han de dirigir a l'organització presentant l'entrada.


9. Nul•litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals es declara totalment o parcialment nul•la o ineficaç,  aquesta nul•litat o ineficàcia només afecta la citada disposició o a la part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, amb la qual cosa subsisteixen aquestes Condicions Generals en tota la resta i es considera tal disposició com a totalment o parcialment no inclosa.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya. Núñez i Navarro i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se per l'accés, utilització i/o contractació de serveis a través del Lloc Web, als jutjats i tribunals de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.

Aquest lloc utilitza cookies. Si continueu navegant considerem que accepteu el seu ús. Obtenir més informació.